Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bloemen Aan De Deur

E-mail: info@bloemenaandedeur.nl

Website: https://bloemenaandedeur.nl/

 

Definities

 1. Bloemen Aan De Deur: Bloemen Aan De Deur B.V., gevestigd te Kudelstaart onder KvK nr. 86789880.
 2. Klant: degene met wie Bloemen Aan De Deur een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Bloemen Aan De Deur en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Bloemen Aan De Deur.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Bloemen Aan De Deur hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Bloemen Aan De Deur hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Bloemen Aan De Deur te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Bloemen Aan De Deur niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Monsters en modellen

 1. Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. Bloemen Aan De Deur kan bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Bloemen Aan De Deur de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Bloemen Aan De Deur behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Bloemen Aan De Deur gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Bloemen Aan De Deur.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Bloemen Aan De Deur zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Bloemen Aan De Deur op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Bloemen Aan De Deur, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Bloemen Aan De Deur te betalen.

 

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Bloemen Aan De Deur gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Bloemen Aan De Deur roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Bloemen Aan De Deur, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Opschortingsrecht

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht

 1. Bloemen Aan De Deur kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Bloemen Aan De Deur heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Bloemen Aan De Deur.
 3. Bloemen Aan De Deur is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Bloemen Aan De Deur te verrekenen met een vordering op Bloemen Aan De Deur.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Bloemen Aan De Deur blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Bloemen Aan De Deur op grond van wat voor met Bloemen Aan De Deur gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Bloemen Aan De Deur zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Bloemen Aan De Deur een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Bloemen Aan De Deur het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering en leveringstijd

 1. Door Bloemen Aan De Deur aangegeven levertijden zijn indicatief en geven klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien Bloemen Aan De Deur (gedeeltelijk) niet aan zijn verplichting zal kunnen voldoen, zal hij klant hierover zo spoedig mogelijk mededeling doen. Indien hij niet de gehele bestelde hoeveelheid kan leveren is hij gerechtigd een deellevering te doen danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of in overleg met klant andere gelijkwaardige of gelijksoortige producten te leveren.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt als plaats van levering de door klant en Bloemen Aan De Deur vooraf afgesproken locatie, danwel een andere door Bloemen Aan De Deur aan te wijzen locatie. Het risico gaat op klant over op het moment van levering of, indien verder vervoer dient plaats te vinden, op het moment dat de producten aan de vervoerder worden overhandigd of ten behoeve van het vervoer de leveringslocatie verlaten, onafhankelijk van het feit of het vervoer vanaf de leveringslocatie plaatsvindt en of de klant danwel de Bloemen Aan De Deur de vervoerskosten betaalt.
 4. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Bloemen Aan De Deur is vermeld op de factuur of de opdrachtbevestiging.
 5. Bloemen Aan De Deur behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien klant een vorige levering niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, de klant anderszins verplichtingen tegenover Bloemen Aan De Deur niet is nagekomen of, naar het oordeel van Bloemen Aan De Deur, niet-nakoming dreigt.
 6. Indien klant de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen is hij in verzuim en is het risico van eventueel optredend kwaliteitsverlies voor klant. De bestelde producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico op de door klant en Bloemen Aan De Deur vooraf afgesproken locatie.
 7. Niet-nakoming door klant ontslaat hem niet van de verplichting de volledige koopprijs te betalen.
 8. Bloemen Aan De Deur is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet leveren.

 

Transportkosten

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking

 1. Verpakking geschiedt op in de bloemen- en plantengroothandel gebruikelijke wijze en wordt door Bloemen Aan De Deur als goed koopman bepaald, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Reclames

 1. Meldingen van klachten betreffende zichtbare gebreken, waaronder aantal, maat of gewicht, dienen meteen na constatering, of in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van de producten bij Bloemen Aan De Deur te zijn binnengekomen. Een telefonische melding dient binnen twee dagen na ontvangst van de producten door de klant schriftelijk te zijn bevestigd. Zichtbare gebreken dienen bovendien direct bij aflevering op de transportdocumenten te worden aangetekend.
 2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering aan Bloemen Aan De Deur te worden medegedeeld en, indien de mededeling niet schriftelijk geschiedt, binnen 24 uur na de mededeling schriftelijk te worden bevestigd.
 3. De klachten dienen tenminste te bevatten:
  1. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek, ondersteund door bewijsmateriaal zoals foto’s of een deskundigenrapport;
  2. opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door klant afgekeurde producten identiek zijn.
 4. Bloemen Aan De Deur dient steeds in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen, tenzij Bloemen Aan De Deur schriftelijk heeft aangegeven van een onderzoek ter plaatse af te zien. De producten moeten in de originele verpakking ter beschikking worden gehouden.
 5. Klachten die slechts een deel van de afgeleverde producten betreffen kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
 6. Na het verstrijken van de termijnen genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt klant geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Bloemen Aan De Deur in behandeling genomen.
 7. Indien een door klant ingediende klacht ongegrond is, dient klant de in verband met het onderzoek gemaakte kosten aan Bloemen Aan De Deur te vergoeden.

 

Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Bloemen Aan De Deur tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bloemen Aan De Deur geleverde producten en/of diensten.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als Bloemen Aan De Deur een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Bloemen Aan De Deur verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Bloemen Aan De Deur

 1. Bloemen Aan De Deur is niet aansprakelijk voor door klant geleden schade, behoudens en voorzover klant bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bloemen Aan De Deur.
 2. Bloemen Aan De Deur is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving, stagnatieschade of andere gevolgschade van klant. Mocht Bloemen Aan De Deur desondanks gehouden zijn schade te vergoeden, dan is de aansprakelijkheid van Bloemen Aan De Deur uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande het gedeelte van de levering waarop de schade betrekking heeft.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. Bloemen Aan De Deur wijst erop, dat de producten bij verkeerd gebruik, consumptie, contact en/of overgevoeligheid kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens en/of dier. Bovendien kunnen sommige producten door druppelen schade veroorzaken aan materialen die met het druppelvocht in aanraking komen. Klant heeft de verplichting deze waarschuwing aan zijn afnemers door te geven en vrijwaart Bloemen Aan De Deur tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot deze gevolgen.

 

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Bloemen Aan De Deur vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Bloemen Aan De Deur toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Bloemen Aan De Deur niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Bloemen Aan De Deur in verzuim is.
 3. Bloemen Aan De Deur heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Bloemen Aan De Deur kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Bloemen Aan De Deur in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Bloemen Aan De Deur kan worden toegerekend in een van de wil van Bloemen Aan De Deur onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Bloemen Aan De Deur kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Bloemen Aan De Deur 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Bloemen Aan De Deur er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Bloemen Aan De Deur is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Bloemen Aan De Deur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Bloemen Aan De Deur zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Bloemen Aan De Deur.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bloemen Aan De Deur bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bloemen Aan De Deur is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 26 september 2022.